BIBLIJSKA PROROCANSTVA PDF

The Narrative Eclipse of the Text. Biblijski rukopisi i Tekstualna kritika. Ja bi trebao govoriti istinu. Ova stranica je zadnji put izmijenjena A Reexamination of the Origins of Monotheism.

Author:Fenrigore Kilabar
Country:Maldives
Language:English (Spanish)
Genre:Photos
Published (Last):27 October 2008
Pages:135
PDF File Size:11.28 Mb
ePub File Size:4.20 Mb
ISBN:956-1-95615-163-2
Downloads:6288
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:DurgEmbed Size px x x x x Opte je prihvaeno, u stvari, da je on verovatno najvei naunik koji e ikad i iveti, poto niko, bez obzira na to koliko briljantan bio, nee opet biti u tako jedinstvenom istorijskom poloaju. Isak Njutn roen je na Boi Njegov najuveniji rad, Matematiki principi prirodne filozofije Philosophiae Naturalis Principia Mathematica , objavljen je Njegova otkria obuhvataju sve aspekte fizikog sveta sa naroitim naglaskom na eksperimentalnoj i teorijskoj fizici i hemiji, i na primenjenoj matematici.

On je izumeo doslovno celu nauku mehanike i najvei deo nauke optike. U toku tog rada izumeo je onakvu matematiku kakva mu je bila potrebna ili kakva ga je interesovala, ukljuujui i disciplinu poznatu kao raun.

Isak Njutn bio je i eksperimentalni i teorijski naunik. On je lino konstruisao modele i maineriju kojom je vrio obimne eksperimente iz hemije i fizike. Kad je, na primer, izumeo reflektirajui teleskop, prvo je izgradio jednu penicu od cigala. U toj penici je vrio metalurgijske eksperimente da bi formulisao sastav ogledala.

Zatim je napravio ogledalo pomou kojeg je konstruisao teleskop. Posedujui mentalne sposobnosti bez premca celog svog ivota, sve do smrti u dobi od 85 godina, Njutn je imao ogromne moi.

Taj problem, odreivanje krive minimalnog vremena za jednu teku esticu da bi se kretala nanie izmeu dve date take, zbunjivao je uvene evropske matematiare Primivi taj problem popodne, Njutn ga je reio pre nego to je otiao na spavanje. Mada je to reenje poslato Bernuliju anonimno, za njega kau da je uzviknuo nakon to ga je proitao, tamquam ex ungue leonem kao to se lav poznaje po svojoj kandi, u pogledu svog prepoznavanja Njutnovog metoda.

Uz svoj nauni rad Njutn bi rekao kao deo svog naunog rada , on je posvetio znatan deo svoje ogromne energije prouavanju Biblije i biblijskih tekstova i istorije. Isak Njutn je verovao da je Biblija doslovno istinita u svakom pogledu. Celog svog ivota je kontinuirano testirao biblijsku istinu naspram fizikih istina eksperimentalne i teorijske nauke.

Nikad nije primetio neku kontradikciju. U stvari, on je gledao na vlastiti nauni rad kao na jedan metod za jaanje verovanja u biblijsku istinu. On je bio temeljiti prouavatelj Biblije, znao je teno drevne jezike, i imao iroko poznavanje drevne istorije. Verovao je da svaki ovek treba da ita Bibliju i da, kroz to itanje, ustanovi za sebe odreeno razumevanje univerzalnih istina koje ona sadri.

Njutnovo snano verovanje u individualnu slobodu uenja o Bogu bez sputavanja od strane bilo koje druge individue ili crkve ili vlade, jednom ga je gotovo dovelo do toga da napusti svoj poloaj kao profesora na Kembridu. Ta stvar reena je kad je car arls II doneo vanrednu sudsku odluku da se od Isaka Njutna ne zahteva da postane lan Engleske crkve. I u pogledu nauke i u pogledu hrianstva, Isak Njutn je proveo svoj ivot u intenzivnom prouavanju, ali je ostavio objavljivanje svog rada uveliko Provienju.

Mnogo onoga to je napisao jo uvek nije objavljeno. Njegov i svetski najvei nauni rad Principi Principia , bio je objavljen tek nakon to je njegov prijatelj, Edmund Hejli Halley , sluajno saznao za postojanje Dela i koji je Isak Njutn bio napisao deset godina ranije i stavio u fioku. Samo je jedna Njutnova knjiga o Bibliji ikad objavljena. Godine Derbi J. Derby i T. Bio sam zapanjen kad mi je, nekoliko minuta kasnije, dat lini primerak Tomasa Defersona.

Ta knjiga je u odlinom stanju i ima inicijale Tomasa Defersona na stranama 57 i Pre dvesta pedeset godina bila je uobiajena praksa tampara da oznaavaju tabak stranica velikim slovima na dnu dotinog teksta. Deferson bi okrenuo D J. Na taj nain je identifikovao svoje line knjige.

Sa svojim udesnim poznavanjem drevne istorije i jezika, i svojim mentalnim moima bez premca, Isak Njutn je najkvalifikovanija individua u ovom milenijumu da pie o proroanstvima. Njegovo prouavanje Knjige proroka Danila poelo je kad je imao 12 godina, i nastavilo je da zaokuplja njegovo naroito interesovanje celog njegovog ivota. Isak Nnutn je zakljuio da je nameravano da Otkrivenje razume vrlo malo njih sve do vremena koje e biti blizu kraja istorije sveta, vremena suda, i poetka venog carstva Svetaca Svevinjeg.

Isak Njutn govori o svom uverenju da su ove knjige proroanstava date tako, da kako se istorijski ispunjavaju, trajno svedoe o injenici da svetom vlada Boje Provienje.

On je prigovarao korienju proroanstava u pokuajima da se predskazuje budunost. Na strani , na primer, on pie: Ludost tumaa je da predskazuju vremena i stvari pomou ovog proroanstva, kao da Bog planira da ih uini prorocima.

Ovom nepromiljenou su ne samo sebe, ve i Proroanstvo izloili preziru. Kroz ove strane on prati ljudsku istoriju od pisanja proroanstava. On pokazuje da se prema njegovom znanju, u njegovo vreme, u ranom U skladu sa njegovom ocenom, ovo i dalje vai i u Odlikovana kao i njegovi nauni radovi zanimljivim sporednim radovima, kao to su to izvoenja tanih datuma Boia i Uskrsa, i broja godina tokom kojih je Isus pouavao, i proeta dubinom uenosti koja vie ne postoji meu modernim uenjacima, ova knjiga Isaka Njutna moe biti najvaniji rad u svojoj vrsti ikad napisan.

Sredinja poruka ove knjige za modernog oveka moe biti ne toliko u onome to ona kae, koliko u onome to ona jeste. Isak Njutn je tokom celog svog ivota stalno poredio svoje eksperimentalno i teorijsko razumevanje nauke, sa svojim itanjem Biblije. On je naao da je sadraj ova dva izvora istine tako potpuno kompatibilan da je smatrao svaku re u Bibliji isto onoliko tanom koliko su to i jednaine matematike i fizike.

Stoga, kroz celu ovu knjigu Isak Njutn uzima svaku re proroanstva za apsolutno tanu. On nikad ne sumnja u njihov sadraj. On samo tei da ga razume. On nikad ne odustaje od svoje odlunosti da ne predstavlja predskazanja budunosti zasnovana na biblijskim proroanstvima. Na stranama On takoe daje priblino vreme poetka njegove vladavine, ali ne dodaje brojeve niti pravi neko predskazanje. Dodavanje ovih brojeva, meutim, postavlja vreme suda i poetak vene vladavine Svetaca Svevinjeg priblino u vremenski period izmeu Jesu li ovo greke u Njutnovoj proceni proroanstava?

On bi odgovorio da ne bi napisao ovu procenu da nije verovao da je ona bez greke, ali i da je obaveza hriana da prouavaju Bibliju i dou do vlastitih zakljuaka. Novijih godina postalo je moderno govoriti da su Njutnovi zakoni kretanja sadravali jednu greku greku pretpostavke da je masa konstatna , i da je nju ispravila Ajntajnova Teorija specijalne relatovnosti. U delu Principi Njutn pie o uvena tri zakona kretanja. U prevodu, drugi zakon glasi: Promena impulsa proporcionalna je saoptenoj pokretakoj sili; ona deluje u pravcu u kojem se ta sila saoptava.

Njutn definie impuls ovako: Koliina impulsa je mera istog, koja se javlja iz brzine i koliine materije zdrueno. Ili, u simbolikim terminima Njutnovog rauna:. Njutn nije znao da li je masa konstantna ili nije, a bio je suvie paljiv naunik da bi tako pretpostavljao smetajui je izvan diferencijala. Za tu kasniju preicu pokazalo se da je netana, a ne Njutnov originalni zakon. Isak Njutn je za sebe rekao pred kraj svog ivota, Ne znam kakav mogu.

Doktoru Bentliju Bentley je pisao: Kad sam napisao svoju Raspravu o. Njutnovi komadii ljunka i koljaka formirali su osnovu za naunu revoluciju i industrijsku revoluciju koje su stvorile nau dananju civilizaciju. U svom vlastitom naunom radu i ja sam stalno poredio Bibliju sa nalazima moderne eksperimentalne nauke. Kao i Isak Njutn, ne znam ni za kakve potvrene naune injenice nekonzistentne sa doslovnom istinitou svakog aspekta Biblije.

Zahvalan sam na tome to sam imao priliku da proitam rad Isaka Njutna o proroanstvima, i objavljujem ovaj repri. Isak Njutn - biblijska prorocanstva Download Report. View Download 8 Category Documents. Isak Njutn je za sebe rekao pred kraj svog ivota, Ne znam kakav mogu izgledati svetu, ali sebi izgledam kao da sam bio samo deak koji se igra na morskoj obali, i koji u zabavi ponekad nalazi glatkiji komadi ljunka ili lepu koljku nego obino, dok veliki okean lei sav neotkriven preda mnom.

Doktoru Bentliju Bentley je pisao: Kad sam napisao svoju Raspravu o naem Sistemu Treatise about our System , paljivo sam razmatrao onakve principe kakvi bi mogli delovati kod smotrenih ljudi, radi verovanja u jedno boanstvo, i nita me ne moe razveseliti vie nego kad naem da je ona korisna u tu svrhu. Ova 6 demonstracija neverovatne moi njegovih otkria, meutim, je sama po sebi minorna u poreenju sa njihovom ulogom kao da Dehidras Isak Documents. Biblijska Arheologija - Dusan Glumac Documents.

Biblijska Istorija Documents. Isak Isaksson Documents. Isak Njutn Isaac Newton, ISAK catalogue Documents. Biblijska arheologija - Skripta Documents.

EN 1677-4 PDF

Ezekijel (knjiga)

Embed Size px x x x x Opte je prihvaeno, u stvari, da je on verovatno najvei naunik koji e ikad i iveti, poto niko, bez obzira na to koliko briljantan bio, nee opet biti u tako jedinstvenom istorijskom poloaju. Isak Njutn roen je na Boi Njegov najuveniji rad, Matematiki principi prirodne filozofije Philosophiae Naturalis Principia Mathematica , objavljen je Njegova otkria obuhvataju sve aspekte fizikog sveta sa naroitim naglaskom na eksperimentalnoj i teorijskoj fizici i hemiji, i na primenjenoj matematici. On je izumeo doslovno celu nauku mehanike i najvei deo nauke optike.

KPF SONGDO PDF

Isak Njutn - biblijska prorocanstva

.

Related Articles