GUYTON FIZIOLOGIJA OVJEKA PDF

Book file. PDF easily for everyone and every device. You can download and read online. Page 1.

Author:Dishakar Dull
Country:Burma
Language:English (Spanish)
Genre:Spiritual
Published (Last):14 April 2008
Pages:123
PDF File Size:10.88 Mb
ePub File Size:20.20 Mb
ISBN:901-7-18784-991-3
Downloads:84224
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:ShakagulThis document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA. Home current Explore. Hrvatsko Izdanje. Words: 6, Pages: Preview Full text. Na sl. Jezgra je odvojena od citoplazme jezgrenorn membranom, a citoplazma od okolne tekuCine stanitnom membranom.

RazliEite tvari koje izgraduju stanicu zajedniEkim se imenom zovu protoplazma. Protoplazma se uglavnom sastoji od pet osnovnih tvari: vode, elektrolita, bjelanEevina, lipids i ugljikohidrata. U njoj se nalaze i vrlo dobro organizirane fiziEke tvorbe, od kojih se mnoge nazivaju organelama. FiziEka narav tih tvorbi isto je tako vaina za staniEnu funkciju kao i kemijski sastojci stanice. Neke od glavnih staniEnih organela ili tvorba prikazane su na sl.

Membranske tvorbe stanice Gotovo sve su staniEne organele ovijene membranom, sastavljenom u prvome redu od lipida i bjelanEevina. Medu te membrane ubrajaju se staniciza membrana, jezgrena membrana, membrana endoplazmatskog retikula te membrane mitohondrija, lizosoma, Golgijewa aparata i joS neke druge. Membranski lipidi Eine prepreku koja spreEava slobodno gibanje vode i tvari topljivih u vodi iz jednoga staniEnog odjeljka u drugi.

Nasuprot tome, bjelancevinske membranske molekule Eesto prodiru cijelom debljinom opne i tako prekidaju kontinuitet lipidne prepreke, a katkad stvaraju putove za prolazak specifiEnih tvari kroz membranu. Lipidna prepreka staniEne membrane. StaniEna membrana prikazana je na sl.

Njezina je temeljna struktura lipidni dvosloj - tanak sloj lipida debljine samo dviju molekula koji se neprekinuto pruia cijelom staniCnom povrs'inom. U tome su lipidnome sloju rasprs'ene velike molekule globularnih bjelanzevina. Lipidni se dvosloj sastoji gotovo iskljuEivo od fosfolipida i kolesterola. Jedan je dio fosfolipidne odnosno kolesterolske molekule topljiv u vodi, tj.

Fosfatni je radikal fosfolipida hidrofilan, a radikali masnih kiselina su hidrofobni. Kolesterol ima hidroksilni radikal koji je topljiv u vodi i steroidnu jezgru koja je topljiva u mastima. BuduCi da voda odbija hidrofobne dijelove obiju molekula, ali se ti dijelovi medusobno privlate, oni se nastoje poredati tako da masni dijelovi zauzmu sredinu opne, a hidrofilni se dijelovi proteiu prema objema povrSinama koje su u dodiru s okolnom vodom; to je prikazano na sl.

Membranski lipidni dvosloj glavna je prepreka koja ne propuSta uobiEajene tvari topljive u vodi, poput iona, glukoze, ureje i drugih. Nasuprot tome, tvari topljive u mastima, poput kisika, ugljiEnog dioksida i alkohola, lako mogu prolaziti kroz taj dio opne.

Osobita je znaEajka lipidnoga dvosloja da je on tekuc', a ne krut. Stoga dijelovi membrane mogu doslovno teCi povrSinom membrane s jednog na drugo mjes' to. BjelanEevine staniEne membrane. To su membranske bjelancevine, a vekina njih su glikoproteini. Dvije su vrste bje1anEevina:Ategralne bjelanc'evine koje se proteiu Eitavom debljinom membrane i periferne bjelanc'evine koje su samo priEvrSCene za povrs'inu opne i ne prodiru LI nju.

Mnoge integralne bjelanEevine tvore strukturne kanale ili pore kroz koje tvari topljive u vodi, osobit0 ioni, mogu difundirati izmebu izvanstaniEne i staniEne tekutine. Ipak, te bjelanEevine imaju selektivne osobine, zbog kojih neke tvari pri difuziji imaju prednost pred drugima. Druge integralne bjelanEevine djeluju kao bjelanc'evinski nosaci' koji prenose tvari u 2 Sllka Grada stanice kako se vidi svjetlosnim mikroskopom. Periferne se bjelanEevine nalaze iskljuEivo ili gotovo iskljui-ivo na unutrainjoj strani opne te su normalno priEvrStene za neku od integralnih bjelanEevina.

Te bjelanEevine gotovo uvijek djeluju kao enzimi koji kataliziraju mnoStvo razliEitih kemijskih reakcija bitnih za stanirnu funkciju. Membranski ugljikohidrati. Stanirni ,,glikokaliksa. Membranski se ugliikohidrati poiavliuiu - ,. Glikozni dijelovi tih molekula gotovo se uvijek nalaze na vanjskoj strani stanice i strSe s njezine povrgine. Ti su spojevi takoder Eesto labavo priEvrSCeni za vanjsku stanii-nu povrs'inu.

Citoplazma i njezine organele. Citoplazma je ispunjena sitnim i krupnim rasprs'enim Eesticama i oqanelama, veliEina kojih iznosi sdvecijsko zrnce centrioli , Slika Rekonstrukcija tipiEne stanice; vide se unutraSnje organele u citoplazmi i u jezgri.

Uvod u fiziologiju: stanica i opCa fiziologija Slika Grada staniene membrane. Vidi se da se ona sastoji ereteino od lipidnoga dvosioja, ali s mnogo bjelaneevinskih molekula koje strSe kroza nj. Za bjelaneevinske molekule priEvrsCeni su s vanjske strane membrane ugljikohidratni dijelovi, a s unutraSnje strane dodatne bjelaneevinske rnolekule iz Lodish i Rothman: The assembly of cell membranes. Copyright by Scientific American, Inc. Sva prava pridriana. Bistar, tekuCi dio citoplazme u kojemu su rasprSene k s tice zove se citosol.

Citosol sadrBi uglavnom otopljene bjelanEevine, elektrolite, glukozu i male koliEine lipidnih spojeva. Ribosomi se sastoje od mjeSavine ribonukleinske kiseline RNA i bjelanEevina, a sudjeluju u sintezi staniEnih bjelanzevina, o Eemu Cemo jog raspravljati u ovom i u iduCem poglavlju.

Glatki endoplazmatski retikul. Dio endoplazmatskog retikula na kojemu nisu priEvrgteni ribosomi naziva se glutkim ili agranularnim endopluzmutskim retikulom. Glatki retikul sudjeluje u sintezi lipidnih tvari i u mnogim drugim staniEnim enzimskim procesima.

Endoplazmatski retikul Na sl. Sve su cjevEice i mjehuriCi medusobno povezani. I njihova je stijenka gradena od membrana s lipidnim dvoslojem koje, poput stanii-ne b membrane, sadrie mnogo bjelanEevina.

Ukupna povrSina tih tvorbi u nekim stanicama, npr. Pojedinosti grade malog dijela endoplazmatskog retikula prikazane su na sl. Osim toga, golema povrs'ina retikula i brojni enzimski sustavi koji su priEvrs'Ceni uz njegove membrane tvore mehanizme koji omoguCuju odvijanje glavnine staniEnih metabolirnih funkcija. Ribosomi i zrnasti endoplazmatski retikul. S vanjske strane mnogih dijelova endoplazmatskog retikula priEvrSCeno je mnogo sitnih zrnastih Eestica, nazvanih ribosomima.

Dijelovi retikula na kojima su Golgijev aparat Golgiiev aparat, prikazan na sl. Njegove su o b e sliEne opnama glatkoga endoplazmatskog retikula. ObiEno ,ie eraden od Eetiriiu ili vise sloieva tankih, d o " snatih mjehuriia,. Taj je aparat vrlo izraien u sekrecijskim stanicama. Philadelphia, W. Saunders Company, Bez njih stanica ne bi mogla crpsti znatniju koliEinu energije iz hranjivih tvari i kisika, pa bi prestale gotovo sve staniEne funkcije.

Kao Sto se vidi na sl. TipiEan Golgijev aparat i njegov odnos prema endoplazrnatskorn retikulu i jezgri. Golgijev aparat djeluje zajedno s endoplazmatskim retikulom. Tako 3e tvari prenose iz endoplazmatskog retikula u Golgijev aparat. Te se tvari zatim obraduju u Golgijevu aparatu, pa nastaju izosomi, sekrecijska zrnca i druge citoplazmatske tvorbe. Slika Lizosomi Lizosomi su mjehuraste organele koje nastaju od Golgijeva aparata i zatim se rasprSuju po Eitavoj citoplazmi.

Lizosomi Eine stanitni probavni sustav koji stanici omoguCuje da probavi i tako ukloni nepoieljne tvari i tvorbe, poput bakterija. Lizosomi, koji su prikazani na sl. Okruieni su tipiEnom opnom od lipidnoga dvosloja i ispunjeni brojnim malim zrncima, koja su bjelanzevinske nakupine hidroliticnih probavnih enzima.

HidrolitiEni enzim m o i e razgraditi organski spoj na dva ili viSe dijelova, pri Eemu se vodik iz molekule vode spaja s jednim dijelom spoja, a hidroksilni dio molekule vode s drugim dijelom. Hidrolizom bjelanEevina, naprimjer, nastaju aminokiseline, a hidrolizom glikogena nastaje glukoza. Opna koja okruiuje lizosom redovito spreEava da hidroliticni enzimi koji se u njemu nalaze ne dodu u dodir s drugim tvarima u stanici.

Ipak, u mnogim se razliEitim staniEnim stanjima membrane nekih lizosoma mogu unigtiti, Sto Ce uzrokovati oslobadanje enzima. Ti Ce enzimi zatim razgraditi organske tvari s kojima dodu u dodir na male spojeve koji mogu lako difundirati, poput aminokiselina ili glukoze.

Osnovna grada mitohondrija prikazana je na sl. Vidi se da je mitohondrij uglavnom sastavljen od dviju opni koje se sastoje od lipidnoga dvosloja i bjelancevina: vanjske i unutraSnje membrane. Brojni nabori unutragnje membrane tvore police na kojima su priEvrSCeni oksidacijski enzimi. UnutraSnji prostor mitohondrija ispunjava matriks u kojemu je mnogo otopljenih enzima potrebnih za crpenje energije iz hranjivih tvari. Ti enzimi djeluju zajedno s oksidacijskim enzimima na policama i uzrokuju oksidaciju hranjivih tvari, pri Eemu nastaju ugljiEni dioksid i voda.

ATP zatim odlazi iz mitohondrija, difundira kroz stanicu i oslobada svoju energiju gdje god je t o potrebno za obavljanje staniEnih funkcija. Mitohondriji se mogu sami umnoiavati, :to znaEi da od jednog mitohondrija m o i e nastati drugi, treCi itd. Ostale citoplazmatske tvorbe i organele Iz ovog Cemo udibenika vidjeti da postoji doslovno stotine razliEitih vrsta stanica te da je svaka vrsta stanica gradena na poseban, jedinstven naEin.

Naprimjer, neke su stanice krute.

TELEMECANIQUE RM4TG20 PDF

Guyton - Fiziologija čovjeka - 5. Hrvatsko Izdanje.pdf

Periferne se bjelanEevine nalaze iskljuEivo ili go- tovo iskljui-ivo na unutrainjoj strani opne te su nor- malno priEvrStene za neku od integralnih bjelanEevi- na. Te bjelanEevine gotovo uvijek djeluju kao enzimi koji kataliziraju mnoStvo razliEitih kemijskih reakcija bitnih za stanirnu funkciju. Membranski ugljikohidrati. Membranski se ugliikohidrati poiavliuiu -,. Glikozni dijelovi tih mole- kula gotovo se uvijek nalaze na vanjskoj strani stanice i strSe s njezine povrgine. Citoplazma i njezine organele uvijek u kombinaciji s bjelancevinama i lipidima, kao glikoproteini i glikolipidi.

BRIKETTPRESSE BAUANLEITUNG PDF

GUYTON FIZIOLOGIJA OVJEKA PDF

Book file. PDF easily for everyone and every device. You can download and read online. Page 1. Page 2. Cisco lab answers — Okay something more 2 danielle pearl — The. Medicinska naklada, — pages.

Related Articles