DIANE TSA SETSWANA PDF

Noticeboard Details. Error: Javascript is disabled in this browser. This page requires Javascript. Modify your browser's settings to allow Javascript to execute. See your browser's documentation for specific instructions. Maru a se nang tladi malematsa - Selo se se keng se tlhagisa kotsi se lebatsa batho maano a go iphemela motlhang go le thata.

Author:Yozshujar Faeshura
Country:Burkina Faso
Language:English (Spanish)
Genre:Software
Published (Last):7 May 2019
Pages:498
PDF File Size:19.7 Mb
ePub File Size:14.76 Mb
ISBN:411-7-79927-631-3
Downloads:47397
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MikaleMotheo wa Diane Less. Matseno ……………………………………………………………………………… Diane tse di ganetsanang Bojang ga bo bofane. Botlhale ba phala bo tswa phalaneng. Botlhale bo bolaile mong wa bone. Mphemphe o a lapisa motho o kgonwa ke sa gagwe. Ngwana e a re go lelela bogwete, a bo newe. Ngwana o jelwe ke pelegi. Phokoje a re bontsi bo ntsha mangana. Tau e itlhopha metlhala e le nosi, fa e na le malawana mafaratlhatlha fela.

Tshukudu e e senang ngwana e ikisa mogobeng. Karolo ya 2……………………………………………………………………………… Botlhale le kitso ya Motswana E anywang e leletse e ruta e e mo mpeng. Go ubela tshipi bobe go e tlosa metlhagasu. More go tsena wa legare. Pitsana kgolo e apeela kwa maragong. Setsenwa ga se se se jang ditlhare ka meno. Tladi ga e iteye setlhare gabedi. Tsebe go kgaoga e tlatsa e nngwe.

Tshweu ga di tswane, ntsho tsone di a tswana. Karolo ya ……………………………………………………………………………… Popo le tlhamego ya diane S: E re phala e le khibidu o be o e tshasa letsoku. S: Tedu tshweu ga se botsofe. S: Tsie e ja ka bontsi S: Batho ga ba lekane e se meno. S: Monna nku o lelela teng. S: Mosadi tshwene o jewa mabogo. S- Go isa phuduhudu bosarwa. S- Ka tlhagolela mookana, ya re o gola wa ntlhaba.

S- Khudu ya mariga e itsiwe ke mmei wa yone. Sego Sa Diane 7 S: Bana ba motho ba kgaogana tlhogo ya tsie. S: Bana mamphorwana maatlhamela babolai. S: Goora — modubu ke kwa nokeng.

S: Kgaka e ntsho e fofa, mebala re e bona e kotame. S: Kgetsi ya tsie e kgonwa ke go tshwaraganelwa. S: Korwe ga ke je ke bapalela tsetsi. S: Lore lo ojwa lo sa le metsi. S: Loso ga se tlala tlhaola malata, ke marumo majamagosana. S: Maano ga a site, go sita a loso.

S: Magogwe o belaela lomepe. S: Mmangwana o tshwara thipa ka fa bogaleng. S: Mmutlwa wa noko o rotolwa ke o mongwe. S: Molelo wa Modimo ga o tingwe. S: Moremogolo go betlwa wa taola, wa motho o a ipetla. S: Mosadi mooka o nya le mariga. S: Ngwana ga se wa motho ke wa batho. S: O buelang dikgageng magakabe a mmona. S: Pelo kwa teng, phuti. S: Setopo re supa nakedi, magogwe re mmega a sule. S: Thoto ga e tswe basading, e tswa banneng. S: Tshukudu e feta marwana pounama di botlhoko.

S: Tshukudu e tonanyana ga e ke e etelelwa ke e namagadi pele. S: Ya re go bisa go bitsa motho go bitse Modimo. Karolo ya 4……………………………………………………………………………… Bodiba bo jeleng ngwana mmaago, e re o bo bona o bo sikologe. Sego Sa Diane 8 Bontlenyane bo seng nosi. Di ya thoteng di bapile. E re o fitlhela pina e binwa o e bine. E re o gopola tshukudu o ikanye setlhare. Ga e ne e ya komakoma. Gaabo boi ga go lelwe. Gaabo motho go thebe phatshwa.

Go a re go bisa go bitsa motho, go bitse Modimo. Go lesiwa bo tshologileng go somarelwa bo seatleng. Kala tsa more re babedi, naare motho wa boraro o tswa kae? Ke lentle le bogare ba letsogo. Le aramele le sa go tlhabetse. Lemme ga le bolae, go bolaya lefifi.

Lemme ga le bolaye, go bolaya lefifi. Lepotlapotla le ja podi, modikologa o ja pholo ya tona. Lesilo ke letlotlo la matlhale. Lore lo ojwa lo sa le metsi. Maano ga a site go sita a loso. Maano ga a site, go sita a loso. Mabogo dinku a thebana. Magogorwane rokela banneng, e re motlhang setsiba se kgaogang ba go thuse. Mala ga a tsholwe ke setshwakga. Maru ga se pula, mosi ke one molelo. Matlho ga a lebelele gongwe. Moja morago ke kgosi.

Mokodue go tsoswa o o itekang. Molelo wa Modimo ga o tingwe. Mosele wa pula o baakanngwa go sa le gale. Motho ke motho ka batho. Motswa kgomo ga se lesilo. Mpa thotobolo, e olela gotlhe.

Ngaka ga e ikalafe. Ngwana yo o tlhogokgolo o sira rraagwe. Phokoje ga a latlhe moseselo. Sego Sa Diane 9 Phokoje wa motsetsi ga a na boboa ba mpa. Pinyana fa e re ping e a bo e utlwile tse dikgolo. Sa mosima se jewa ke yo o thata. Se ileng se a bo se ile, lesilo ke moselatedi.

Se nnyele didiba. Se sa feleng se a bo se tlhola. Seboba re bata sa mokwatla, sa mpa re a mpampetsa. Sekhukhuni se bonwa ke sebataladi. Tiego e tsala tatlhego. Tsholofelo ga e tlhabise ditlhong. Ya ja mfoka, ya fokoletsa tse dingwe.

BANK KOMERCYJNY W POLSCE GALBARCZYK PDF

Diane le Ditlhaloso

Create a website or blog at WordPress. Menu About Batswana? Botoana-Bechuana-Batswana Botswanan kgotsa Batswana? Mphemphe o a lapisa motho o kgonwa ke sa gagwe. Go botoka go nna le selo sa gago go na le go adima gongwe go kopa Mangana sika loo-phage.

DEJEMOS HABLAR VIENTO JUAN CARLOS ONETTI PDF

Noticeboard

Setlhare sa mebitlwa ga se nosidiwe O le motho ga wa tshwanela go dirisa nako kgotsa madi a gago mo dilong tse di sa go tsweleng mosola O. S Gaanakgomo. Le ka moso! A dikala di kgaoganye le ditshukudu? Fa ditsala tse di neng di utlwana mo go sa solofelwang ke bangwe gore di ka kgaogana, di kgaogane A diphalana tse re kileng ra ne re di letsa! Mogodi go ikutlwela botlhoko, a ikgopotsa mo malobeng fa a ne a sa ntse a kgona go ja mokaragana A diphologolo di atlanegela batsongwana batsomi ba sajoile!

WHAT CUSTOMERS WANT ULWICK PDF

Sego Sa Diane

Account Options Sign in. Top charts. New releases. Add to Wishlist. Created with students,writers,poets and songwriters in mind,this app is a way of conserving the fading culture of Botswana. Diane and Maele are used in poems, songs and stories. This app is a collection of Maele Idoms and Diane Proverbs.

Related Articles